Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟ-ΤΑΣΙΣ»

 

ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Στην Κοζάνη σήμερα 23/6/2010 ιδρύεταιΣύλλογος με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟ-ΤΑΣΙΣ» και έδρα την Κοζάνη, (επίσης ο Σύλλογος μπορεί να διατηρεί παραρτήματα,  γραφεία ή  να ορίζει εκπροσώπους του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας). Τα όργανα διοίκησης νομίμως συνεδριάζουν και νομίμως αποφασίζουν και εκτός έδρας. Ο Σύλλογος μπορεί επίσης να ορίζει εκπροσώπους του σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. Η διάρκεια ζωής του Συλλόγου είναι αόριστη.

 

Η απόδοσή της επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες«PRO-TASISNETWORK». Ο δικτυακός τόπος του είναι ο www.pro-tasis.net.Ως έμβλημά του ορίζεται σύνθεση με υπαινικτικές αναφορές στους στόχους του Συλλόγου. "Πες μου και θα το ξεχάσω, δείξε μου και ίσως το θυμηθώ, κάνε με μέρος του και τότε θα καταλάβω."

Η σφραγίδα του Συλλόγου περιλαμβάνει τον τίτλο με ελληνικούς και λατινικούς όρους, την διαδικτυακή του διεύθυνση καθώς  και το έμβλημα – λογότυπο του.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος αποτελεί Μη Κερδοσκοπική - Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) που αποσκοπεί στο δημόσιο όφελος ως επίσημα αναγνωρισμένη ένωση προσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών (Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που από τη φύση του καθορίζεται να έχει την εξής διπλή υπόσταση:

- Η δράση του θα ωφελεί άμεσα ή έμμεσα και τρίτα πρόσωπα (όχι αποκλειστικά και μόνο τα μέλη του) ή την κοινωνία γενικότερα και ειδικότερα αυτή των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.

- Ο Σύλλογος έχει παρεμβατικό χαρακτήρα,καταθέτοντας προτάσεις στους φορείς και στην κοινωνία για τη διαμόρφωση και τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών που διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων του.

 

Τους σκοπούς του Συλλόγου θα εξυπηρετούν τα μέλη του - πολίτες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω δικτυακής επικοινωνίας, διαβούλευσης, και εν τέλει, ενεργής συμμετοχής, οριζόντια και στοχευμένα, στους κρίσιμους τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας παραγωγής δράσεων και της (ηλεκτρονικής) δημοκρατίας.

 

Σκοποί του Συλλόγου αναλυτικά:

1) Η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω προτάσεων και δράσεων που σκοπό έχουν να προάγουν την ανάπτυξη του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας.

 

2) Η δυναμική παροχή γνώσεων & πληροφοριών  για  αναπτυξιακά, πολιτικά, επιμορφωτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά - πολιτισμικάζητήματα.

 

3) Η ανάληψη πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας της περιοχής με έμφαση στην καινοτομία και στην αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού. 

 

4) Η πραγματοποίηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λοιπών, μικρής κλίμακας, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

 

5) Η αλλαγή των πρακτικών της τρέχουσας κοινωνικής δραστηριοποίησης συλλόγων-κινήσεων κλπ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

6) Η Δημιουργία μιας περιφερειακής ευέλικτης e-communityη οποία τοποθετεί τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών επικοινωνίας σε ένα διευρυμένο μοντέλο συμμετοχικής δημοκρατίας (e-Democracy).

 

7) Η παραγωγή – πρόκληση δημόσιου διαλόγου, κυρίως, με τεκμηριωμένα επιστημονικά εργαλεία και προτάσεις, παράλληλα με αυτές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης.

 

8) Οι συμμετοχικές διαδικασίες να ξεπερνούν τα όρια των παραδοσιακών οργανώσεων-μελών-συλλόγων και να βρίσκονται κοντύτερα στις προσεγγίσεις των «νέων κοινωνικών κινημάτων» με έμφαση στην φυσική αλλά και ηλεκτρονική δικτύωση.

 

9) Η κατάργηση των παραδοσιακών φραγμών μεταξύ δημόσιου-ιδιωτικού, θεσμικής-μη θεσμικής δράσης, πολιτικής-κοινωνίας με τρόπους που δεν αναπαράγουν τις υπαρκτές μορφές ελέγχου, ρυθμίσεων και κρατικής παρέμβασης.

 

10)  Η προαγωγή καινοτόμου δράσης που ενσωματώνει τη λογική  της ‘παγκοσμιοποίησης από κάτω, δηλαδή την απόκτηση των ικανοτήτων των ίδιων των πολιτών να μπορούν να διεκδικήσουν το κοινωνικό τους μέλλον σε σχέση με την «παγκοσμιοποίηση από πάνω» των επιχειρήσεων, κεφαλαίων και της καταναλωτικής ομοιομορφίας.

Ο Σύλλογος βασίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του, καθώς και στη συνεργασία άλλων πολιτών και φορέων.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, επίτιμα και ευεργέτες.

 

Τακτικά μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών εφόσον υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. ή/και μέσω διαδικτύου , στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του, δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας του καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι:

·                     Αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόν καταστατικό, τυχόν εσωτερικό κανονισμό, και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ.

·                     Δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κωλύματα που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό και αφορούν στα μέλη του Συλλόγου.

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο.

Μετά την έγκριση της αίτησης, το νέο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής του.

Τακτικά Μέλη θεωρούνται και τα Ιδρυτικά Μέλη του Συλλόγου.

 

Αρωγά μέλη

Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από σχετική αίτηση, όσοι πολίτες επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, δηλαδή:

·                     Με προσφορά εθελοντικής εργασίας.

·                     Με παροχή οικονομικής ενίσχυσης.

·                     Με δραστηριοποίηση στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων, κ.λ.π.

Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο.

 

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας συνδρομής προς τον Σύλλογο.

 

Μέλη ευεργέτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους-ευεργέτη» σε πρόσωπα φυσικά και νομικά, που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο τον Σύλλογο. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, Εταιρείες, Ενώσεις Προσώπων και Επιτροπές, ΝΠΙΔ και NΠΔΔ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

 

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ:

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Συλλόγου όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, εξαιτίας αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.

Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και, εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και η δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ και ΑΡΩΓΑ)

Τακτικό και Αρωγό Μέλος γίνεται κάθε φυσικό πρόσωπο που αιτείται σχετικά με έγγραφο ή μέσω του δικτυακού τόπου του Συλλόγου και η αίτηση του εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του κατά την 1η συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από παλιό μέλος του Συλλόγου, που έχει διαγραφεί, τηρούνται οι διαδικασίες επανεγγραφής, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.

Σε κάθε μέλος του Συλλόγου χορηγείται ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του παρόντος Καταστατικού.

Ο αριθμός των μελών του Συλλόγου είναι απεριόριστος.

Ο Σύλλογος εξακολουθεί να υπάρχει εφόσον τα τακτικά μέλη του δεν είναι λιγότερα από δέκα (10).

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους χάνεται για τις παρακάτω αιτίες :

Α. Όταν το μέλος υποβάλλει αίτηση παραίτησης.

Β. Όταν το μέλος επιδεικνύει διαγωγή ασυμβίβαστη με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου, είτε παραβιάζει το Καταστατικό  του και εμποδίζει την πραγματοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του. Στην περίπτωση αυτή  για την διαγραφή πρέπει να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση. Η πρόταση διαγραφής διατυπώνεται είτε από εισήγηση μέλους του Δ.Σ., είτε από κοινή εισήγηση πέντε τακτικών μελών του Συλλόγου. Την απόφαση διαγραφής παίρνει το Δ.Σ.

Γ. Όταν το μέλος καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του επί τρία χρόνια.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος, δύναται να επανεγγραφεί όταν πλέον δεν υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν σε διαγραφή του (άρθρο 5 παρ. Β & Γ).

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου, είναι:

-                      Το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές ή οι έκτακτες εισφορές των μελών

-                      Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων

-                      Οι επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή διεθνείς θεσμικούς φορείς.

-                      Οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.

-                      Οι χορηγίες.

-                      Άλλες δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς του Συλλόγου

 

Για την αποδοχή των πόρων (πλην δικαιώματος εγγραφής συνδρομών – εισφορών) χρειάζεται απόφαση Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα, και υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του Συλλόγου και να απολαμβάνουν συνεχούς ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις του, όπως και να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση του Συλλόγου.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται, εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους, να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή προς τον Σύλλογο, το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ. Σ. και ισχύει έως της αναθεώρησης της.

Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει χαμηλότερα ποσά ή μηδενική συνδρομή για τους φοιτητές και σπουδαστές.

Η παράλειψη καταβολής της συνδρομής μέλους για τρία χρόνια, συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επανεγγραφής, μετά την καταβολή των εκκρεμών συνδρομών.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται επίσης:

-                      να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου,

-                      να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του,

-                      να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικού κανονισμού, καθώς και με τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. & της Γ. Σ.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από τον Σύλλογο οποτεδήποτε, αφού προηγουμένως έχουν ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Τα μέλη δεν δημοσιοποιούν ή προβάλλουν απόψεις δικές τους ως απόψεις του Συλλόγου, εφόσον για αυτό δεν υπάρχει απόφαση Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από τον Σύλλογο όποιο μέλος αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του Συλλόγου, παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του Συλλόγου, παρεμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο ή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. Β του παρόντος. Όταν η απόφαση του Δ.Σ. για διαγραφή μέλους δεν είναι ομόφωνη απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ή έγγραφη αίτηση του 1/5 των τακτικών μελών, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δ.Σ. και να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Οι έκτακτες Γ. Σ. συγκαλούνται με ευθύνη του Προέδρου του Συλλόγου μέσα σε 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη του Συλλόγου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ. Σ., καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 8 ημερών. Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γ. Σ. η πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικά πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή ατομικών προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.

Για τη λήψη απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο παρόν άλλη πλειοψηφία.

 

Αντιπροσώπευση μελών στην Γ. Σ.

Τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση ένα μόνον άλλο τακτικό μέλος.

 

 

Διαδικαστικές λειτουργίες της Γ. Σ.

Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ. Σ.

Όλες οι αποφάσεις τηςΓ. Σ. λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή με ανάταση των χεριών), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Δ. Σ. ή για εκλογή μελών του Δ. Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και κλειστή κάλπη.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός δράσης του Δ. Σ. και ο οικονομικός απολογισμός, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμότης Διοίκησης, τον προγραμματισμό των δράσεωνκαι τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Στην αρμοδιότητα της έκτακτης Γ. Σ. ανήκει η απόφαση περί παύσης μελών του Δ.Σ. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, απαιτείται απαρτία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Για να αχθεί πρόταση μομφής προς το Δ.Σ. ως θέμα στη Συνέλευση αυτή, θα πρέπει να υπογράφεται κατ’ ελάχιστο από το 1/10 των τακτικών μελών του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ. Σ. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με τη σειρά επιτυχίας τους, καθώς και τους αναπληρωματικούς, και συντάσσει πρακτικό.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος λειτουργεί με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται μόνον από τις διατάξεις του Καταστατικού του και της κείμενης Νομοθεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από τρία (3) μέλη. Η θητεία του ορίζεται διετής.

Σε μέλη του Συμβουλίου είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες ύστερα από απόφαση του Δ. Σ.

 

Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται έγγραφα στον Πρόεδρο του Δ. Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης και καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν.

 

Τακτικά μέλη Δ. Σ.

Η θητεία των εκλεγμένων τακτικών μελών του Δ. Σ. είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής τους.

Η εκλογή του ίδιου προσώπου στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. είναι δυνατή μόνο για δύο θητείες.

 

Αναπληρωματικά μέλη Δ. Σ.

Σε περίπτωση που τακτικό μέλος του Δ. Σ. παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά τις αρχαιρεσίες, και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο καταλαμβάνει τηθέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που αντικατέστησε.

 

Συγκρότηση σε Σώμα του Δ. Σ.

Τα εκλεγμένα μέλη του Δ. Σ. συνέρχονται μέσα σε είκοσι ημέρες από την εκλογή τους, με πρωτοβουλία και πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

 

Αρμοδιότητες Δ. Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην διοίκηση, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση των σκοπών και στη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

 

τα μέσα δραστηριοποίησης του Συλλόγου, που μπορεί να είναι:

o   μέσω της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Συλλόγου :

§  Newsletter: (μηνιαία) ηλεκτρονική έκδοση με ηλεκτρονική διανομή

§  library: onlineδιαρκής θεματική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη – παρατηρητήριο σημαντικών θεμάτων που αφορούν στους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

§  issue: ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό του Συλλόγου

§  forum: θεματικές δημοσιεύσεις & ανταλλαγές απόψεων

§  βιβλιοθήκη : φιλοξενία διατριβών, επιστημονικών κειμένων, ερευνών, μελετών κλπ σχετικές με τους σκοπούς του Συλλόγου

o   συμμετοχή σε Εκδηλώσεις – Δημόσιες Συζητήσεις – Ημερίδες – Συνέδρια ή διοργάνωση  αυτών.

o   έκδοση ανακοινώσεων – δελτίων τύπου για τα θέματα δραστηριοποίησης του Συλλόγου.

o   συνεργασία με άλλες ΜΚΟ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

o   συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις, συνεδριάσεων φορέων και οργάνων κλπ

 

Συνεδριάσεις, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ. Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας συνεχίζεται η ψηφοφορία μέχρι να επιτευχθεί πλειοψηφία.

Συνεδριάσεις μπορούν να γίνονται και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης ή άλλο δόκιμο ηλεκτρονικό τρόπο (Skype, twitterκλπ).

Το Δ.Σ. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και ως εκ τούτου να προχωρήσει σε αντικατάστασή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό.

Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω των τεσσάρων (4) συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. που εξελέγησαν με αυτό τον τρόπο λήγει μετά το πέρας της διετίας για την οποία έχει εκλεγεί το Δ. Σ.

 

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει (τύποις, αφού όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα έχουν την ίδια ισχύ). Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων των Γ.Σ και του Δ.Σ. του Συλλόγου. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και παίρνει τα πρόσφορα και κατάλληλα μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση των συμφερόντων και στην υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Επιτελεί κάθε άλλη πράξη που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο του Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος με τον Ταμία, όταν υπογράφουν μαζί, ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Συλλόγου σε οποιαδήποτε Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

 

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του, και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες του αναθέτει το Δ.Σ.

Όταν ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας εισηγείται στο Δ.Σ., έχει τη διοικητική εποπτεία των υπηρεσιών του Συλλόγου και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ. Σ. και της Γ.Σ.

Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. του Συλλόγου, συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδροτα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.

 

Ταμίας

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Συλλόγου, και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις αρμοδιότητές του σε άλλες υπηρεσίες  του Συλλόγου, διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου τα χρήματα που εισπράττει, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.

Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο του Συλλόγου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες συνδρομές.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Ειδικές Επιτροπές

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, το Δ. Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Συλλόγου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. Οι Επιτροπές αυτές μπορεί να είναι και αμειβόμενες.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες από την Γ.Σ. και η θητεία της είναι διετής και παράλληλη με αυτήν του Δ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή να έχουν με αυτά συγγένεια έως και τρίτου βαθμού.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) από τα μέλη της. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά στη χρονική περίοδο διαχείρισης από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείωνκαι υποβάλλει τις ετήσιες  έγγραφες εκθέσεις στη Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό μπορεί να αναθεωρηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείτε ειδικά  για το σκοπό αυτό, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται το ½  τουλάχιστον  των μελών του Συλλόγου και στηρίζεται τουλάχιστον από τα ¾ των παρισταμένων.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η επικοινωνία του Συλλόγου με τα μέλη του και τους τρίτους θα γίνεται εκτός από τους συνήθεις τρόπους και κυρίως μέσω του Διαδικτύου, με τακτική ενημέρωση του δικτυακού τόπου του, με ανοιχτή, ηλεκτρονική, επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους πολίτες ή φορείς και ηλεκτρονική συμμετοχή για διατύπωση γνώμης σε θέματα που αφορούν στους σκοπούς του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ / ΜΚΟ / ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ κλπ

Ο Σύλλογος μπορεί να συνεργάζεται ή να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ο Σύλλογος μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλλει στη δημιουργία άλλων μη κυβερνητικών φορέων (μη κερδοσκοπική εταιρεία, σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση, κ.λ.π.) εφόσον, με την ίδρυσή τους ή με την συμμετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη Γ. Σ.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η τελευταία Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Συλλόγου.

Συμπληρωματικά προς τους όρους του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Α.Κ., των νόμων περί Σωματείων και γενικά νομικών προσώπων.

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε σήμερα 23-6-2010 από την ΙΔΡΥΤΙΚΗ Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, υπεγράφη ως ακολούθως από τα Ιδρυτικά Μέλη και θα ισχύει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Κοζάνης. Εξουσιοδοτείται η προσωρινή διοίκηση του σωματείου να το υποβάλλει προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Κοζάνης και υποχρεούται το προσωρινό Δ.Σ. να διενεργήσει αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων της διοίκησης μέσα σε τέσσερις μήνες από την εγγραφή του Συλλόγου στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

                       

 

ΚΟΖΑΝΗ  23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

 

 

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Νικόλαος Ραχωβίτης του Λουκά, Φρ. Σκουφά 4, Κοζάνη.

2. Κωνσταντίνος Καραμάρκος του Ευαγγέλου, 3ης Σεπτεμβρίου 35, Κοζάνη

3. Ιωάννα Κωσταρέλλα του Νικολάου, Αρχελάου 38-40, Κοζάνη.

4. Κωνσταντίνος Νίκου του Αποστόλου, Ματσούκα 14, Πτολεμαΐδα.

5. Κωνσταντίνα Στράντζα του Αλεξάνδρου, Β΄ Τομέας 32, Πτολεμαΐδα.

6. Ελένη Σιδέρη του Θωμά, 3ης Σεπτεμβρίου 35, Κοζάνη

7. Ιωάννης Γκίνης του Δημητρίου, Καμβουνίων 14, Κοζάνη.

8. Χαρίσιος Τζήμκας του Θεοδώρου, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, Κοζάνη.

9. Χαράλαμπος Κιουρτσίδης του Ηλία, Νέα Χαραυγή, Κοζάνη.

10. Ζωγραφιά Ασλανίδου του Κοσμά, Νέα Χαραυγή, Κοζάνη.

11. Αντώνιος Δημητρίου του Δημητρίου, Ακροπόλεως 16, Κοζάνη.

12. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Αλεξάνδρου, Παλαιών Πατρών Γερμανού 1, Πτολεμαΐδα.

13. Βασίλειος Παπαδημητρίου του Κων/νου, Λ.Π. Παπασιώπη 7, Κοζάνη.

14. Κων/νος Καραδήμος του Εμμανουήλ, Επισκόπου Μελέτιου 12, Κοζάνη

15. Νικόλαος Μάστορας-Γκουλέμας του Γεωργίου, Λαρίσης 29, Κοζάνη.

16. Αλέξιος Κωτούλας του Ζήση, Νικολάου Γκιουλέκα 5, Κοζάνη.

17. Σωκράτης Μουτίδης του Αριστοτέλη, Αρχελάου 38-40, Κοζάνη

18. Ιωάννης Κιτσόπουλος του Σωκράτη, Βαλταδώρων 4, Κοζάνη.

19. Δημήτριος Αθανασιάδης του Χαράλαμπου, Ρήγα Φερραίου12, Κοζάνη.

20. Πάτροκλος Σκαφίδας του Νικολάου, Καπετανάκη Ηλία 3, Κοζάνη.

21. Σπυρίδων Σιδέρης του Θωμά, 3ης Σεπτεμβρίου 29, Κοζάνη.

22. Κων/νος Μεταξάς του Ιωάννη, Μαργαρίτη Δήμτσα 37, Κοζάνη.

23. Αναστασία Ιωαννίδου του Γεωργίου, Αιμ. Βεάκη 16 Β, Κοζάνη.

24. Σπυρίδων Κελλίδης του Χαράλαμπου, Αριστοτέλους 8, Κοζάνη.

25. Αναστάσιος Αθανασιάδης του Κων/νος, Ανατολικό Πτολεμαΐδας, Πτολεμαΐδα.

26. Βασίλειος Βασιλόπουλος του Ματθαίου, Επιδαύρου 2, Κοζάνη.

27. Αλεξάνδρα Ποράβα του Γεωργίου, Αριστοτέλους 8, Κοζάνη.

28. Αικατερίνη Κούτσιανου του Χρηστάκη, Αιανής 11, Κοζάνη.

29. Ευφημία Γκουντιό του Νικολάου , Χαλκιδικής 7, Κοζάνη.

30. Ευαγγελία Αραμπατζή του Γεωργίου, Μαργαρίτη Δήμτσα 37, Κοζάνη

31. Βασίλειος Γκούτζιος του Νικολάου, Μαραθώνος 11, Κοζάνη

32. Νικόλαος Ντάβος του Κων-νου, Βουλγαροκτόνου 5, Κοζάνη